Datum    Ura

Splošni pogoji uporabe storitev mojhost.net

Pilcom d.o.o., Partizanska 5, SI-1380 Cerknica, davčna št. 64265463, matična št. 1318349, ki ga zastopa direktor Primož Furlan, (v nadaljevanju ponudnik spletnih storitev)

ter


naročnik spletnih storitev mojhost.net, ki je vsaka pravna ali fizična oseba, ki želi uporabljati storitve v okviru spletnega mesta www.mojhost.net (v nadaljevanju uporabnik),

ugotavljata, da je strinjanje s splošnimi pogoji uporabe, ki so objavljeni na spletni strani (http://www.mojhost.net/splosni-pogoji) in veljavnim cenikom storitev, pogoj za naročilo oz. uporabo storitev mojhost.net.

Uvodne ugotovitve

1. Podjeje Pilcom d.o.o. je lastnik in skrbnik spletnega strežnika, ki omogoča:
    a.) storitve povezane z registracijo domen,
    b.) storitve povezane s spletnim gostovanjem,
    c.) storitve povezane z elektronsko pošto,
    d.) in ostale storitve po naročilu.
2. Uporabnik želi uporabljati spletne storitve, ki jih ponudnik trži na spletnem naslovu http://www.mojhost.net.

Dobra vera in pošteno sodelovanje

Pri izpolnjevanju medsebojnih obveznosti bosta tako uporabnik kot tudi ponudnik ravnala v dobri veri in pošteno.

Pravice in dolžnosti podjetja Pilcom d.o.o.

Ponudnik bo uporabniku zagotavljal povezljivost strežnika mojhost.net v internet, ter zagotavljal vse potrebne tehnične in komercialne podatke v zvezi s storitvami, ki jih uporabnik potrebuje za uporabo strežnika mojhost.net.

Če ponudnik pričakuje, da bo njegova sposobnost povezljivosti strežnika v internet znatno nižja od tiste, ki bi jo uporabnik lahko normalno pričakoval, bo o tem po elektronski pošti pravočasno obvestil uporabnika.
Ponudnik bo uporabniku nudil neprekinjen dostop do spletnega strežnika ter pripadajočih storitev 24 ur dnevno, 7 dni v tednu, vendar kljub temu 100% dosegljivosti strežnika ne more garantirati.
Ponudnik ni odgovoren za onemogočen dostop do interneta, ki ga morajo zagotoviti ponudniki dostopa do interneta.

V primeru, da se iz kakršnegakoli razloga pripeti izpad strežnika, bo ponudik glede na vrsto napake oz. vzdrževalna dela le-ta opravil v najkrajših možnih rokih. Uporabnik se izrecno odpoveduje vsakršnim odškodninskim zahtevkom zaradi nedelovanja sistema.

Prav tako ponudnik ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti uporabnikove internet strani ali elektronske pošte.

Ponudnik dnevno izvaja varnostne kopije podatkov za svoje lastne potrebe in zaščito. Uporabnik ni upravičen do varnostne kopije podatkov, ki jih izvaja ponudnik. Če želi, lahko po veljavnem ceniku naroči varnostno kopijo svoje spletne strani, pod pogojem, da poudnik razpolaga z želeno varnostno kopijo podatkov.

Pravice in dolžnosti uporabnika

Uporabnik bo spletni strežnik koristil za lastne potrebe in za potrebe svojih poslovnih partnerjev.

Uporabnik je neposredno odgovoren za vsebino vsakega poslanega sporočila na strežniku ali uporabo storitev mojhost.net. Uporabnik ne bo uporabljal strežnika v nelegalne ali etično sporne namene, kamor sodi tudi:
- širjenje virusov,
- širjenje pornografije,
- pošiljanje verižnih pisem ali nezaželjene (spam) pošte,
- "streaming" avdio in video datotek brez vnaprejšnjega dogovora,
- shranjevanje arhivskih datotek (mirror strežnik),
- oviranje ali vpliv na delo drugih uporabnikov storitev mojhost.net ter s tem povezanih medijev in opreme,
- ali kako drugače onemogočal dostop do storitev mojhost.net.


Uporabnik sprejema vso odgovornost za dejanja, ki jih izvaja na strežnikih ponudnika. To pomeni, da bo v primeru nezakonitih dejanj ali malomarnih aktivnosti uporabnik kril vse stroške, povezane z ugotavljanjem in odpravjanjem povzročene škode, vključno s tistimi stroški, ki bi jih morebitni tožnik naprtil proti ponudniku storitev.

Uporabnik bo nemudoma obvestil Pilcom o vseh tehničnih težavah ali drugih pripombah v zvezi s storitvami mojhost.net, katere je Pilcom dolžan kar najhitreje in ustrezno obravnavati.

Cene in plačilni pogoji

Cene storitev ponudnika so objavljene na spletnih straneh www.mojhost.net.
Ponudnik zahteva za opravljanje svojih storitev vnaprejšnje plačilo na transakcijski račun podjetja Pilcom d.o.o. (03115-1012688677, odprt pri SKB d.d., Ljubljana).

V primeru kasnitve plačila, bo vse dodatno nastale stroške ponudnika (stroške obresti, bančne stroške, itd.) prav tako nosil uporabnik.
V primeru neplčaila deset (10) dni ali več po zapadlosti lahko ponudnik brez predhodnega obvestila in brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, onemogoči uporabniku dostop do vseh spletnih storitev mojhost.net.

Garancija nakupa

Za vse pakete spletnega gostovanja velja 30-dnevna garancija nakupa. To pomeni, da lahko uporabnik v 30-ih dneh od prvega zakupa, brez razloga, gostovanje prekine. Ponudnik mu tudi povrne celoten znesek vplačanega paketa gostovanja, zmanjšan za stroške bančnih provizij. (To ne velja za stroške iz naslova registracij domen, ker uporabnik v vseh primerih ostane lastnik domene.)

V kolikor uporabnik v prvih 30-ih dneh ne zahteva preklica spletnega gostovanja, potem ni upravičen do denarnih povračil iz naslova garancije nakupa.

Trajanje in prenehanje sodelovanja

Vsaka stranka lahko s pismenim obvestilom poslanim s priporočeno pošto, izvajanje storitev kadarkoli odpove. Pri tem velja 60 dnevni odpovedni rok, če se stranki o tem ne sporazumeta drugače.

Predčasno prenehanje sodelovanja

Obe strani lahko s pismenim obvestilom (s takojšnjo veljavnostjo) prekineta sodelovanje, če nasprotna stran bistveno krši obveznosti, ki izhajajo iz splošnih pogojev sodelovanja. Prav tako je možna takojšnja prekinitev sodelovanja zaradi izjemnih okoliščin, ki prekinitev upravičujejo.

Obe strani prav tako soglašata, da se kršitev določb "Pravice in dolžnosti ponudnika" ter "Pravice in dolžnosti uporabnika" splošnih pogojev sodelovanja, smatra za bistveno kršitev pogodbe, če ni dokazano nasprotno. Nadalje se vsaka kršitev pogodbenih obveznosti lahko smatra za bistveno kršitev, če se ponavlja kljub zahtevi druge stranke po izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Primeri, ki veljajo za izjemne okolišine, ki upravičujejo predčasno prekinitev sodelovanja so stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, sprememba lastništva ali kakršenkoli dogovor med dolžnikom in upniki, ali druge okolišine, ki lahko bistveno vplivajo na zmožnost naročnika, da izpolni svoje obveznosti.

V primeru, da sodelovanje samovoljno in predčasno prekine ponudnik, je dolžan plačati uporabniku vse stroške, ki nastanejo pri priklopu uporabnika na drugega ponudnika internet storitev in sicer za celoten preostali zakupljen čas.

V primeru, da sodelovanje samovoljno in predčasno prekine uporabnik, le-ta ni upravičen do nikakršnih denarnih povračil.

Reševanje sporov

Vse morebitne spore iz naslova splošnih pogojev izvajanja spletnihj storitev mojhost.net bosta stranki skušali reševati sporazumno.
Če sporazumna rešitev spora ne bi bila mogoča, je pristojno sodiše v Ljubljani.

Končne določbe

Ta pogodba je sklenjena preko spletne strani.

Uporabnik se strinja, da so vsi elektronski dokumenti poslani s strani ponudnika oz. posredovani na njen elektronski naslov, veljavni po zakonodaji.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen ali splošnih pogojev uporabe storitev mojhost.net in o tem ni dolžan posebej obveščati uporabnikov. V primeru, da uporabnik nadaljuje z uporabo storitev, se smatra, da spremebe razume in se z njimi v celoti strinja.

Januar, 2008